صورتحساب گاز طبیعیجهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید (نحوه محاسبه گازبها)

 پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

راهنمای پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

درگاه خدمات الکترونیک بانکداری ایران

پرداخت  الکترونیکی قبوض

 ارتباط با مشترکین گاز خراسان جنوبی

نظرسنجی مشترکین

شکایات مردمی

فرم تکریم ارباب رجوع

نکات ایمنی

تعرفه گاز طبیعی در سال 1394
نمایش وضعیت آب و هوا

در حال لود آب و هواwaiting
دستورالعملهای HSE
دستورالعملها

رديف

عنوان الزام قانونی

نوع الزام

مرجع صدور

ایمنی

بهداشت

محیط زیست

1

مجموعه مقررات صدور پروانه انجام كار     HSE-IN-S-112(1)-90

P

P

P

HSE ملي گاز ايران

2

قوانين و آئين نامه هاي بهداشت حرفه اي صنعت نفت

P

P

 

وزارت نفت

3

دستورالعمل بهره برداري و بوزدايي بشكه هاي خالي ماده بودار كننده گاز طبيعي                                           (0)038IGS-O-CH-

P

P

P

امور تدوين استانداردها

4

اقدامات و ملاحظات بهداشتي ، ايمني و زيست محيطي براي ماده بودار كننده

IGS-O-SF-06

P

P

P

شركت ملي گاز ايران

5

دستور العمل HSEپيمانكاران                     HSE-IN-102(0)- 89

P

P

P

HSE ملي گاز ايران

6

دستورالعمل ضبط و ربط در محيط كار     PRS-101(0)85    

P

P

P

HSE ملي گاز ايران

7

دستور العمل ارزيابي ساليانه HSE      (نامه4668)                                                    HSE-IN-101(0)-88  

P

P

P

HSE ملي گاز ايران

8

دستور العمل ارسال گزارشات و عملكرد   HSE-IN-104(0)-89

P

P

P

HSE ملي گاز ايران

9

مقررات حريم خطوط لوله گاز ايران                IGS-C-SF-015(2) 89

P

 

 

امور تدوين استانداردها

10

مقررات ايمني و بهره برداري و نگهداري خطوط انتقال و شبكه گاز رساني

 IGS-SF-002(0)69

P

 

 

امور تدوين استانداردها

11

دستورالعمل  حفاري و خاكبرداري                 HSE-IN-S-111-(0)-87

P

 

 

HSE ملي گاز ايران

12

راهنماي ثبت اطلاعات ، تنظيم آمار حوادث

HSE-G-SF-102(0)-84

P

P

P

HSE ملي گاز ايران

13

راهنماي جمع آوري اطلاعات پيرامون حادثه

   HSE-G-SF-101(0)-84

P

P

P

HSE ملي گاز ايران

14

راهنماي طرح‌ريزي شرايط اضطراري         HSE-GU-S-104(0)-85

P

P

P

HSE ملي گاز ايران

15

دستور العمل مواجه با ريز گردها

 

P

P

HSE ملي گاز ايران

16

دستور العمل تكميل فرم گزارش زيست محيطي شركت هاي گاز استاني

HSE-MA-E-104(0)-87

 

 

P

HSE ملي گاز ايران

17

دستورالعمل ورود به داخل ظروف و محيط سربسته        

               HSE- IN- S-110(0)87

P

P

 

HSE ملي گاز ايران

18

راهنماي استفاده از وسايل حفاظت فردي                                       HSE-G-SF-103(0)-84

P

P

 

HSE ملي گاز ايران

19

دستورالعمل تكميل فرم گزارش عملكرد واحد بهداشت شركت هاي گاز استاني

(HSE-IN-H-101(1)- (85)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

20

تكميل شناسنامه واحدهاي صنعتي و كارگاهي (HSE-IN-H-103(0)- (87)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

21

معاينات شغلي كاركنان                       (HSE-IN-H-103(0)- (87)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

22

ارزيابي ريسك بهداشتي در مواجه با مواد شيميايي        

      (HSE-GU-H-203(0)-85)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

23

استفاده از شركت هاي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي

(HSE-  GU-H-213(0)-85)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

24

برنامه حفاظت تنفسي                        (HSE-GU-H-205(0)-85)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

25

برنامه حفاظت شنوايي                       (HSE-GU-H-206(0)-85)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

26

راهنماي شركت هاي ارائه دهنده خدمات سم پاشي     

        (HSE-GU-H-132(1)-85)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

27

شاخص هاي بهداشت در شركت ملي گاز ايران                       (HSE-GU-H-214(0)-87)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

28

مجموعه راهنماهاي بهداشتي(HSE-GU-H-100(1)-85)تا (HSE-GU-H-131(1)-85)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

29

ويژگي هاي آب آشاميدني و نمونه برداري                                (HSE-GU-H-133(0)-85)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

30

چك ليست مميزي بهداشت                                                    (HSE-CH-H-125(0)-86)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

31

مجموعه چك ليست اماكن  (HSE-GU-H-124(0)-86) تا  (HSE-GU-H-101(0)-86)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

32

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي برقي و الكتريكي (نامه 1317)

 

 

P

محيط زيست كشور

33

آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

 

 

P

HSE ملي گاز ايران

34

دستورالعمل انبارش حمل و نقل بشكه هاي مركاپتان                               IGS-O-RS-215

 

 

P

امور استانداردها

35

چك ليست مميزي مديريت محيط زيست                         (HSE-CH-E-103(0)-86)

 

 

P

HSE ملي گاز ايران

36

راهنماي حمل و نقل پسماندهاي ويژه  84083013

 

 

P

وزارت نفت

37

راهنمايي نگه داري و ذخيره سازي پسماندهاي ويژه 84083011

 

 

P

وزارت نفت

38

ضوابط و روش هاي اجرايي مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه در صنعت نفت     85053001

 

 

P

وزارت نفت

39

حدود تماس شغلي عوامل بيماري زا

 

P

 

وزارت بهداشت و درمان

40

دستورالعمل كاربرد البسه و تجهيزات حفاظت فردي                                 IN-S- 104 (0)85

P

P

 

HSE ملي گاز ايران

41

دستور العمل كار در ارتفاع                                 IN- S-113(0)85

P

 

 

HSE ملي گاز ايران

42

دستورالعمل CGS

P

 

 

HSE ملي گاز ايران

43

پايش و اندازه گيري عوامل زيان آور شيميايي محيط كار     

    (HSE-GU-H-204(0)-85)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

44

تشكيل پرونده بهداشتي شغلي كاركنان    (HSE-GU-H-200(0)-84)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

45

ثبت بيماري و آسيب مرتبط با كار         (HSE-GU-H-201(0)-84)

 

P

 

HSE ملي گاز ايران

 

براي دانلود دستوراالعملهاي فوق مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه نماييد

www.hse.nigc.ir


1391/9/26 يكشنبه
....

 


مجری سایت : شرکت سیگما