صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیئت مدیره 

 

 

سید محمدرضا شفیعی

معاون کل امورحسابرسی داخلی و رئیس هیأت مدیره

 

 

 

 

سید محمود هاشمی

 
 

مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

 
     

 

هادی برزوئی

 

 عضو اصلی هیئت مدیره

حسن شیرین

رییس امور مالی و پشتیبانی

عضو اصلی هیئت مدیره

رحمان محمودی

معاون بهره برداری

عضو اصلی هیئت مدیره

 

زهرا وفادار

رئیس امورمالی

دبیرهیئت مدیره

 

غلامحسین عبدالهی

رئیس واحد مهندسی و اجرای طرحها

عضو علی البدل

ابوطالب تقی پور

رئیس امور حقوقی

عضو علی البدل