صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیئت مدیره 

 

 

سید محمدرضا شفیعی

معاون کل امورحسابرسی داخلی و رئیس هیأت مدیره

 

 

 

 

سید محمود هاشمی

 
 

مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

 
     

 

هادی برزوئی

رئیس خدمات مالی

 عضو اصلی هیئت مدیره

حسن شیرین

سرپرست امور مالی و پشتیبانی

عضو اصلی هیئت مدیره

رحمان محمودی

معاون بهره برداری

عضو اصلی هیئت مدیره

 

کورش اخلاقی

رئیس امورپژوهش

دبیرهیئت مدیره

 

غلامحسین عبدالهی

رئیس واحد برنامه ریزی

عضو علی البدل

ابوطالب تقی پور

رئیس امور حقوقی

عضو علی البدل