صفحه اصلی > آگهی ها > مناقصات 


آگهي تجديد فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجديد مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.7939
: انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، گازباني ، تعميرات ، توسعه شبكه و انشعابات و نصب و تعویض كنتور و نصب رگولاتور در سطح شهرستانهاي درميان، نهبندان و سربيشه و كليه شهرها و روستاهاي تابعه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000096)
 ١٢:٠٢ - 1398/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجديد مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.7858
پروژه تهيه مصالح و اجراي توسعه شبكه شهري وروستايي و مقاوم سازي خطوط در سطح شهرستان فردوس به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000095)
 ١١:٥٠ - 1398/12/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجديد مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.7821
پروژه احداث ساختمان عملياتي شهر اسلامیه (ساختمان اداری و محوطه سازی و دیوار محوطه) به روش سرجمع از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000093)
 ١٢:٥٢ - 1398/12/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجديد فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجديد مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.7822
انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، تعميرات ، مشتركين ،گازباني ، قرائت و توزيع صورت حساب مشتركين ، وصول مطالبات و اجراي حدود 34 كيلومتر توسعه شبكه و 700 انشعابات و نصب و تعویض 6500 کنتور و 2500 رگولاتور در سطح ناحيه قاینات (شهرستانهای قاینات و زیرکوه) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000094)
 ١٢:٥٢ - 1398/12/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجديد مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.7823
نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیر تأسیسات و ابنيه شركت گاز استان خراسان جنوبی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000092)
 ١٢:٥٠ - 1398/12/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>