صفحه اصلی > آگهی ها > مناقصات 


آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.5382
پروژه تهيه مصالح و اجراي توسعه شبكه شهري وروستايي و مقاوم سازي خطوط در سطح شهرستان سرايان به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000040)
 ٠٨:٥٤ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجديد مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.5381
پروژه تهيه مصالح و اجراي شبكه تغذيه و توزیع و احداث ايستگاه تقليل فشار روستاهای سربیشه و بیرجند محور بهاباد به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000041)
 ٠٨:٥٢ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.5254
پروژه تهيه مصالح و اجراي خط انتقال 8 اينچ بطول 69 كيلومتر و احداث يك مورد ايستگاه تقليل فشار CGS و اجراي خطوط تغذيه و توزيع و ايستگاه هاي T.B.S شهر ديهوك و روستاهاي اطراف به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000034)
 ١٢:٣٧ - 1398/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.5253
پروژه تهيه مصالح و اجراي توسعه شبكه شهري وروستايي و مقاوم سازي خطوط در سطح شهرستان فردوس به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000033)
 ١٢:٣٥ - 1398/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و دو مرحله اي شماره 1398.5252
خدمات نظارت كارگاهي بر پروژه هاي گازرساني شركت گاز خراسان جنوبي- به روش QCBS (انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000035)
 ١٢:٣٣ - 1398/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>