صفحه اصلی > آگهی ها > مناقصات 


آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجديد مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.6643
پروژه تهيه مصالح و اجراي توسعه شبكه شهري وروستايي و مقاوم سازي خطوط در سطح شهرستان سرايان به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000065)
 ١٣:٣٢ - 1398/11/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجديد مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.6641
پروژه احداث ساختمان عملياتي شهر اسلاميه به روش سرجمع از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000063)
 ١٣:٣١ - 1398/11/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجديدمناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.6642
پروژه احداث ساختمان عملياتي شهر اسدیه به روش سرجمع از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000064)
 ١٣:٣٠ - 1398/11/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.6388
پروژه احداث ساختمان عملياتي شماره 2 ناحيه بيرجند به روش سرجمع از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000061)
 ١٢:٠٩ - 1398/10/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجديد مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.6319
پروژه تهيه مصالح و اجراي شبكه تغذيه و توزيع و ايستگاه هاي تقليل فشار روستاهای شهرستان هاي خوسف و نهبندان محور قلعه زری به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000060)
 ١١:١٥ - 1398/10/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>