تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اخبار و اطلاعیه ها
توانمندی کارکنان شرکت گازخراسان جنوبی موجب اعتماد شرکت ملی گاز ایران و واگذاری  بالاترین تعهد گازرسانی روستایی برای دومین سال متوالی شده است
7:4 1400/4/21

توانمندی کارکنان شرکت گازخراسان جنوبی موجب اعتماد شرکت ملی گاز ایران و واگذاری بالاترین تعهد گازرسانی روستایی برای دومین سال متوالی شده است

شرکت گاز خراسان جنوبی برای دومین سال متوالی بالاترین تعهد گازرسانی روستایی را در بین شرکت های گاز استانی به خود اختصاص داده است.

شعله های فروزان