صفحه اصلی > مشترکین > صورتحساب مشترکین > تعرفه های گازبها 

 

تعرفه های فروش گاز

نوع مصرف

تعرفه به ریال


ماههای سرد سال

ماههای گرم سال

پالایشگاه

۱,۰۰۰

۱,۰۰۰

پتروشیمی

سوخت

۱,۳۲۰

۱,۳۲۰

خوراک

مطابق ابلاغ ماهیانه

مطابق ابلاغ ماهیانه

صنعتی

صنایع عمده

۱,۰۰۰

۱,۰۰۰

صنایع کوچک

۱,۰۰۰

۱,۰۰۰

فولاد

۱,۳۲۰

۱,۳۲۰

کشاورزی ۶۹۰

۱,۱۵۰

کسب و خدمات

۱,۴۹۵

۱,۴۹۵

اماکن و تاسیسات دولتی

۱,۴۹۵

۲,۹۹۰

نانوایی

۹۱۰

۹۱۰

گرمابه سنتی

۱,۰۴۶

۱,۰۴۶

آموزشی

۹۲۶ ۹۲۶
ورزشی ۹۲۶ ۹۲۶

خیریه

۹۲۶ ۹۲۶

 

 

 

تعرفه گازبهای خانگی در ماههای گرم سال

(16 فروردین لغایت 15 آبان)

دامنه مصرف

۱

۲

۳ ۴ ۵ ۶ 7 8 9 10 11 12

دامنه(مترمکعب)

تا 45

46-95

96-145 146-195 196-245 246-295 296-345 346-395 396-445 446-495 496-545 مازاد بر545
قیمت هرمترمکعب گاز(ریال)
1081 1311 1656 2116 2576 2806 3151 3496 3726 3956 4186 4301

 

 

تعرفه گازبهای خانگی در ماههای سرد سال

(16 آبان لغایت 15 فروردین)

دامنه مصرف

۱

۲

۳ ۴ ۵ ۶ 7 8 9 10 11 12

اقلیم 1

تا 300       

301-400

401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 مازاد بر1300

اقلیم2

تا 250 251-350 351-450 451-550

551-650

651-750 751-850 851-950 951-1050 1051-1150 1151-1250 مازاد بر1250
اقلیم 3 تا 200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 مازاد بر1200
اقلیم 4 تا 150 151-250 251-350 351-450 451-550 551-650 651-750 751-850 851-950 951-1050 1051-1150 مازاد بر1150
اقلیم 5 تا 75 76-150 151-250 251-350 351-450 451-550 551-650 651-750 751-850 851-950 951-1050 مازاد بر1050
قیمت هرمترمکعب گاز(ریال)
414 690 966 1242 1518 2208 2622 3036 3450 3864 4416 4830