صفحه اصلی > مشترکین > اطلاع رسانی > فهرست خدمات دولت الکترونیک 

فهرست خدمات مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی در زمینه دولت الکترونیک

فهرست خدمات شرکت گاز خراسان جنوبی مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی در زمینه دولت الکترونیک به همراه کد مأخوذه که از سوی معاون محترم نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده است به شرح ذیل می باشد:


ردیف عنوان خدمت(شناسه) عنوان زیرخدمت شناسه زیرخدمت
1 خدمات مشترکین گاز(13061670000) اشتراک پذیری مشترکین جزء 130316670100
2 اشتراک پذیری مشترکین عمده 130316670101
3 ارائه قبض المثنی 130316670102
4 ارائه استعلام بدهی(تسویه حساب) 130316670103
5 ارائه استعلام سازمانها(دفترخانه رسمی/شهرداری ها) 130316670104
6 تغییرنام مشترک جزء 130316670105
7 اصلاح آدرس مشترک جزء 130316670106
8 ثبت رقم کنتور مشترک جزء(نبودخوانی) 130316670107
9 اصلاح قبض مشترکین جزء 130316670108
10 تغییر ظرفیت(تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد) 130316670109
11 تغییر نوع مصرف مشترکین گاز 130316670110
12 رفع اشکال قبض گاز 130316670111
13 تست کنتورگاز 130316670112
14 نصب علمک 130316670113
15 جمع آوری تجهیزات(تخریب و نوسازی) 130316670114
16 جابه جایی علمک 130316670115
17 قطع جریان گاز مشترکین 130316670116
18 وصل مجدد جریان گاز مشترکین 130316670117
19 ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب 130316670118
20 تفکیک کنتور گاز 130316670119
21 اقاله/فسخ قرارداد 130316670120
22 تعویض کنتورگاز 130316670121