صفحه اصلی > مشترکین > اطلاع رسانی > راهنمای مشترکین جزء 

اطلاعات مورد نیاز مشترکین جزء:

تعاریف :


1-شرکت:

منظور شرکت ملی گاز ایران و یا شرکتهای گاز استانی است.
2-گاز طبیعی:

مخلوطی است از گاز متان و مقدار جزیی ترکیبات دیگر

3-متقاضی:

4-اشتراک:

عبارت است از امکان استفاده مجاز از گاز طبیعی که از طریق نصب خط انشعاب و وسایل اندازه گیری لازم طبق مقررات محقق می شود.

5-مشترک:

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد.

5-1- واحد مسکونی:

مکانی است برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اطاق و یک آشپزخانه و سرویس متناسب با عرف محل سکونت باشد.

5-2- مصرف کننده:

به مشترکی اطلاق می گردد که جریان گاز ملک مورد تقاضای وی طبق ضوابط وصل و آماده بهره برداری گردیده باشد.

6-پیمان فروش گاز طبیعی:

عبارت است از قراردادی که فی مابین شرکت و متقاضی منعقد و طبق مفاد آن جریان گاز مشترک دایر می گردد.

 8-انواع مشترک(از لحاظ مقدار مصرف):

8-1-مشترک جزء: به مشترکی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی با فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع استفاده و حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر با 160 متر مکعب در ساعت باشد.

8-2-مشترک عمده: به مشترکی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی با فشار بیشتر از 4/1 پوند بر اینچ مربع استفاده یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیشتر از 160 متر مکعب باشد.

9-انواع مشترک(از لحاظ نوع مصرف):

9-1-مشترکین خانگی: به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت وسایل و تجهیزات متعارف استاندارد گازسوز خانگی در واحدهای مسکونی استفاده می نمایند.

9-2-مشترکین عمومی: به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت مصارف غیرخانگی و غیر صنعتی استفاده می نمایند و در گروههای ذیل تقسیم بندی می شوند:

گروه 1- کسب، خدمات و هر نوع واحد مصرف کننده ای که با هیچیک از تعرفه های دیگر تطابق نداشته باشد.

گروه 2-آموزشی: شامل مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوص نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مدارس و حوزه های علوم دینی، اماکن مقدسه مذهبی، مساجد، حسینیه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان و بیمارستانهای آموزشی که دارای تأییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح باشند.

گروه 3-نانوائیها و گرمابه های سنتی(تجاری ویژه) که دارای تأییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح باشند.

گروه 4-اماکن و تأسیسات دولتی، اماکن و تأسیسات دولتی شامل اماکن و تأسیسات ادارات، ارگانها، نهادها و سازمانهای زیر نظر مقام رهبری، قوای سه گانه، شهرداریها، نیروهای نظامی و انتظامی ...

9-3-مشترک صنعتی: مشترکین صنعتی شامل سه گروه ذیل می باشد:

گروه 1: شامل واحدهای صنعتی، نیروگاههای خصوصی، پالایشگاه و تلمبه خانه ها، پتروشیمی ها، واحدهای تولید محصولات کشاورزی، دامپروری، آبزیان، تأسیسات گردشگری، نانواییهای فانتزی و صنعتی و همچنین نانواییهایی که مشمول بند 3-1-6-2- نمی گردند با ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح.

گروه 2: نیروگاهها(در مالکیت وزارت نیرو)

گروه 3: حمل و نقل(برای استگاههای سوخت گیری گاز طبیعی فشرده C.N.G. )

10-رگولاتور(تنظیم کننده فشار):

دستگاهی است که به وسیله آن فشار گاز مصرفی مشترک مطابق قرارداد تنظیم می گردد و در مالکیت شرکت می باشد.

11-کنتور: دستگاهی است که به وسیله آن مقدار مصرف گاز اندازه گیری می شود و در مالکیت شرکت می باشد.

12-ایستگاه مشترکین عمده:

عبارت است از وسایلی که به منظور سنجش مقدار گاز ، تنظیم و تثبیت فشار گاز طبق قراداد در محل مورد تأیید شرکت نصب گردیده و در مالکیت شرکت می باشد.

13-ظرفیت کنتور/ایستگاه:

عبارت است از حداکثر مقدار گازی که در شرایط استاندارد در مدت یک ساعت از کنتور/ایستگاه قابل عبور می باشد.

14-خطوط انتقال: عبارت است از خطوطو لوله اصلی گاز با فشار بیشتر از 27 بار(400 پوند بر اینچ مربع) که گاز مورد نیاز مصرف کنندگان را از منابع اصلی گاز منتقل می نماید.

15-ایستگاهای ورودی شهر:

عبارت است از محل تأسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی ورودی شبکه تغذیه از خطوط انتقال، در این ایستگاهها فشار گاز موجود در خطوط لوله به فشار حدود 27 بار(400پوند بر اینچ مربع) و کمتر کاهش داده می شود تا وارد شبکه تغذیه/توزیع شود.

16-شبکه تغذیه:

شبکه تغذیه عبارت است از کلیه خطوط شهری که گاز طبیعی با فشار حدود 17 بار (250 پوند بر اینچ مربع) را از ایستگاههای ورودی شهری به ایستگاههای داخل شهری هدایت می کند.

17-ایستگاههای داخل شهری:

عبارت است از محل تأسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی شبکه شهری از شبکه تغذیه . در این ایستگاهها، فشار گاز طبیعی از حدود 17 بار(250 پوند بر اینچ مربع) به حدود 4 بار(60 پوند بر اینچ مربع) کاهش داده می شود.

18-شبکه توزیع :

عبارت است از لوله های شبکه شهری که گاز طبیعی با فشار حدود 4 بار(60پوند بر اینچ مربع) را از ایستگاههای داخل شهری به محلهای مصرف هدایت می کند.

19-فشار استاندارد:

فشار استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر 01325/1 بار معادل 696/14 پوند بر اینچ مربع می باشد.

20-فشار گاز تحویلی به مشترک:

انواع فشار گاز تحویلی به مشترک با توجه به نوع کنتور/ایستگاه به شرح ذیل می باشد:

20-1-فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع

20-2-فشار 2 پوند بر اینچ مربع

20-3-فشار 60 پوند بر اینچ مربع(در ایستگاههای اندازه گیری، فشار از 45 تا 60 پوند بر اینچ مربع متغیر است)

20-4-فشار 250 پوند بر اینچ مربع(در ایستگاههای اندازه گیری، فشار از 150 تا 250 پوند بر اینچ مربع متغیر است)

20-5-فشار 400 پوند بر اینچ مربع(در ایستگاههای اندازه گیری فشار از 400 تا 1000 و یا 600 تا 1300 پوند بر اینچ مربع متغیر است)

تبصره: در مواردی که فشار گاز تحویلی به مشترک بیش از 400 پوند در نظر باشد بر اساس مقررات و ظوابط فنی مربوطه انجام خواهد شد.

21-دمای استاندارد:

دمای استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر 56/15درجه سانتیگراد معادل 60 درجه فارنهایت می باشد.

22-مترمکعب استاندارد:

معادل حجمی از گاز طبیعی است که فضائی معادل یک متر مکعب را در شرایط استاندارد(از نظر فشار و دما) اشغال نماید.

23-علمک:

علمک گاز قسمت انتهایی خط انشعاب گاز می باشد که جهت نصب رگولاتور بر روی آن در مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قرار می گیرد و گاز یک یا چند مشترک را تأمین می نماید.

24-حق اشتراک:

بخشی از هزینه های برقراری انشعاب می باشد که بابت اعطا امتیاز اشتراک گاز به تناسب ظرفیت کنتور/ ایستگاه از متقاضیان اخذ و از محل وجوه آن بخشی از هزینه های سرمایه ای شرکت تأمین می گردد که در موارد اقاله یا فسخ قرارداد پس از تصفیه حساب مسترد خواهد شد.

25-هزینه کنتور، رگولاتور/ایستگاه:

بخشی از هزینه های برقراری انشعاب می باشد که بابت تهیه و نصب کنتور، رگولاتور/ایستگاه تقلیل فشار/ایستگاه اندازه گیری به تناسب ظرفیت از مشترک اخذ می گردد.

26-خط انشعاب/خط اختصاصی:

به خط یا خطوطی اطلاق می گردد که گاز مصرف کنندگان را از طریق خطوط انتقال یا شبکه تغذیه و یا شبکه توزیع تا نقطه تحویل گاز تأمین می نماید.

27-هزینه برقراری انشعاب:

عبارت است از مجموع حق اشتراک، هزینه تهیه و نصب کنتور، رگولاتور/ ایستگاه تقلیل فشار/ایستگاه اندازه گیری و سهم مشترک از هزینه خط انشعاب (خط اختصاصی)

28-گازبهاء:

عبارت است از بهای یک متر مکعب استاندارد گاز طبیعی که متناسب با نوع مصرف مشترک تعیین می گردد(مبنای محاسبه میزان مصرف گاز طبیعی برای مشترکین جزء رقم شماره انداز کنتور و برای مشترکین عمده متر مکعب استاندارد می باشد)

29-آبونمان:

عبارت است از مبلغی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور/ایستگاه اندازه گیری برای جبران هزینه های نگهداری تأسیسات گاز و تأمین هزینه های جاری شرکت از مشترکین جزء و عمده اخذ می گردد.

30-قرائت دستگاه اندازه گیری/کنتور:

قرائت دستگاه اندازه گیری/کنتور به منظور محاسبه مصرف و صدور صورتحساب گاز مشترک در فواصل زمانی تعیین شده توسط شرکت انجام خواهد شد.

31-دوره مصرف:

عبارت است از فاصله زمانی دو قرائت متوالی دستگاه اندازه گیری/کنتور گاز مصرفی مشترک.

32-نقطه تحویل:

عبارت است از نقطه ای که تأسیسات شرکت به تأسیسات مشترک متصل می شود.

33-باز فروش گاز طبیعی:

عبارت است از فروش گاز طبیعی توسط مشترک(مشترکین) به اشخاص ثالث در محدوده اشتراک واگذار شده بر اساس مقررات.

34-تعرفه های فروش گاز طبیعی:

عبارت است از مبلغ گاز بهای ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح برای هر نوع مصرف در مقاطع زمانی خاص

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنماید.