صفحه اصلی > مشترکین > اطلاع رسانی > راهنمای مشترکین عمده 

مراحل نصب علمک گاز و اشتراک پذیری متقاضیان شهرک صنعتی :

1-  ابتدا بر اساس جانمایی علمک گاز توسط واحد گازرسانی به صنایع شرکت گاز ، لوله کشی داخلی فشار 4/1 پوند توسط شرکتهای ذیصلاح انجام شود.

2-   پس از لوله کشی داخلی و تایید نقشه توسط نظام مهندسی به شرکت شهرکهای صنعتی مراجعه گردد و هزینه انتفاع که از طرف شرکت شهرکها بر اساس مصرف اعلام می گردد پرداخت گردد.

3
-      نامه پرداخت هزینه انتفاع و نقشه تایید شده توسط نظام مهندسی  به واحد گازرسانی به صنایع شرکت گاز ارائه گردد.

4-   ابلاغ هزینه علمک گاز از واحد گازرسانی به صنایع شرکت گاز اخذ گردد و پس از واریز هزینه های اعلام شده فیش واریزی را به واحد مالی شرکت گاز تحویل نمایید.

5-      پس از صدور تاییدیه از سوی امور مالی ، علمک گاز توسط پیمانکار واحد گازرسانی به صنایع نصب می گردد.

6-    پس از ارائه مدارک فوق و نصب علمک، نامه اشتراک پذیری از سوی واحد گازرسانی به صنایع صادر و متقاضی جهت دریافت نوبت نصب کنتور به اداره گاز مراجعه می نماید.