معافیت های قانونی

مدارس

بهزیستی

بنیاد شهید

اماکن مذهبی

واحدهای صنعتی بند ق

جانبازان،رزمندگان و آزادگان